Работниците, които работят без трудов договор няма да плащат глоба

Работещите без трудов договор няма да плащат глоб. Това следва от решението на Конституционния съд (КС), който отмени направените поправки в Кодекса на труда. Те влязоха в сила през януари 2012г., но депутати от БСП и ДПС сезираха съда.

В Решение №7 по конституционно дело №2, обнародвано на 29 юни 2012 г. е посочено, че работниците не подлежат на глоба за това, че работят без трудов договор.

Нарушителите бяха длъжни да плащат трикратния размер на спестените лични осигурителни вноски, които се внасят в тяхна полза в социалните. Според съда обаче този текст противоречи на чл. 16 от Конституцията, тъй като не защитава и не гарантира труда, а наказва работника.

Съдиите смятат, че несключването на договор се отнася до задължения от частноправен характер, за неизпълнението на които не може да се налага административно наказание. Те определят като изкуствено обяснението, че глобата се налага в интерес на работника.

Уведомление до НАП при командироване на служител в ЕС

На 28 юни в сила влезе нов регламент на Европейския парламент – Регламент (ЕС) № 465/2012. Една от разпоредбите му се отнася до командироването на служители и определя, че „лице, „което осъществява дейност като наето лице в държава-членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея, и което е командировано от този работодател в друга държава-членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава-членка, при условие че предвидената продължителност на тази работа не превишава 24 месеца и че не е изпратено да замества друго командировано лице.“

Това е причина към документите, които счетоводителите трябва да подават всеки месец ще има и уведомление по образец № Окд-236, което трябва да подаваме до приходната администрация всеки път, когато командироваме служител извън страната в друга държава-членка на Европейския съюз.

Уведомлението се подава до НАП без значение на продължителността на командировката. Към момента документът не може да бъде подаван по електронен път, а единствено на място и по пощата. Причината за задължението е в регламентите за социална сигурност на общността, но към момента националното ни законодателство не е определило санкция при неизпълнението му.